شرایط ترجمه مدارک با تایید دادگستری به شرح ذیل می باشد:

{{ یادآوری میکنیم ارائه اصل مدارکی که درخواست ترجمه آنها را دارید الزامی است }}

**مدارک تحصیلی:
– مدارک تحصیلی مقطع های دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی حتماً باید ممهور به مهر آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه باشد. (که در صورت ممهور نبودن با مراجعه به آموزش و پروش همان منطقه و استان و درخواست تایید مهر آموزشگاه، توسط مسئول مربوطه تایید میگردد)

**مدارک تحصیلی دانشگاهی:

– دانشگاههای دولتی:
رشته های پزشکی:
تمامی مدارک باید مهر و امضاء وزارت بهداشت را دارا باشد. (متن مهر: ترجمه این مدرک و تأیید آن توسط وزارت امورخارجه بلامانع می باشد)
رشته های غیر پزشکی:
کلیه مدارک تحصیلی باید مهر وزارت علوم را دارا باشد. (متن مهر: مهر و امضاء مسئولین دانشگاه مورد تأیید می باشد)

دانشگاههای آزاد:
* رشته های علوم پزشکی
مدارک تحصیلی رشته های غیر پزشکی باید مهر و امضاء سازمان مرکزی دانشگاه آزاد امور فارغ التحصیلان جناب آقای علیرضا صامت را دارا باشد.
* رشته های غیر پزشکی
مدارک تحصیلی رشته های غیر پزشکی باید مهر و امضاء سازمان مرکزی دانشگاه آزاد امور فارغ التحصیلان جناب آقای علیرضا صامت را دارا باشد.

** گواهی های اشتغال به کار:
– گواهی های صادره از شرکتهای سهامی عام:
باید مهر شرکت یا اداره کارگزینی را دارا باشند.

-گواهی های صادره از شرکتهای سهامی خاص:
با ارائه روزنامه رسمی شرکت و یا دفترچه بیمه و چنانچه در متن گواهی از مدرک تحصیلی و یا عناوین شغلی نظیر مهندس، کارشناس و غیره استفاده شده باشد باید اصل و یا کپی دانشنامه ارائه گردد.

** گواهی ها و پرینت‌های بانکی:
– پرینت های صادره از طرف بانک ها باید مهر و امضاء بانک صادر کننده را دارا باشد و چنانچه مبلغ موجودی از 100.000.000 ریال(ده میلیون تومان) بیشتر باشد باید به تایید امور بین الملل همان بانک برسد.

** گواهی های صادره پزشکان:
کلیه مدارک صادر شده توسط پزشک مانند گواهی های پزشکی باید ممهور به مهر نظام پزشکی باشد.

** گواهی فوت:
جهت تائید گواهی فوت، اصل شناسنامه متوفی الزامی است.